Fundacja

Organem prowadzącym placówki w Krakowie i Małopolsce jest Fundacja STERNIK - Kraków. Fundacja ma charakter non-profit i nie prowadzi dzialalności gospodarczej. 
Cele Fundacji
 (fragmenty statutu)

Fundacja została ustanowiona dla realizacji następujących celów: 

1. Oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad: 

a. wychowywania i edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z integralną koncepcją osoby ludzkiej, jej godnością i wolnością, przez rozwijanie cnót ludzkich, takich jak sprawiedliwość, odpowiedzialność, szacunek dla innych ludzi, dążenie do poznawania prawdy, solidarność, uczciwość, prawdomówność, lojalność, pracowitość, roztropność, czerpiąc z najlepszego dorobku kultury chrześcijańskiej: polskiej i europejskiej; 

b. dążenia do umożliwienia dzieciom i młodzieży zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie oraz rozwijania ich aspiracji edukacyjnych, naukowych i kulturalnych; 

c. zindywidualizowania nauczania i wychowania, umożliwiającego każdemu dziecku i uczniowi maksymalne wykorzystanie jego zdolności, rozwiązywanie jego problemów i dostosowanie toku nauczania do jego aspiracji; 

d. wspierania rodzin w procesie wychowania oraz bliskiej współpracy rodziców i nauczycieli w dziedzinie wychowania i nauczania, mając na uwadze to, iż rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci; 

e. umożliwienia dzieciom i młodzieży praktykowania i pogłębiania wiary katolickiej i zdobywania formacji moralnej, na zasadzie pełnej dobrowolności i w poszanowaniu wolności sumień i wolności wyznania; 

f. rozwijania kultury fizycznej i sportowych zdolności dzieci i młodzieży; 

g. umożliwienia korzystania z działalności inicjowanej i wspieranej przez Fundację osobom ze wszystkich środowisk, w duchu tolerancji i bez dyskryminacji ze względu na kulturę, rasę, płeć, itp.; 

2. Integrowania i rozwijania współpracy między ludźmi i organizacjami dążącymi do realizowania celów podobnych do celów Fundacji wymienionych w ust. 1 powyżej oraz upowszechniania podobnej koncepcji oświaty i wychowania, w tym przedstawiania jej wobec organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji i osób; 

3. Dążenia do tworzenia warunków ułatwiających realizację podobnych projektów oświatowych i wychowawczych oraz w celu promowania takich inicjatyw; 

4. Pomocy społecznej, w tym pomocy materialnej dla osób uboższych, w szczególności rodzin wielodzietnych, w ponoszeniu kosztów kształcenia dzieci i młodzieży; 

5. Kultury fizycznej i sportu, z zachowaniem zasad określonych w ust. 1; 

6. Wychowania dzieci i młodzieży, z zachowaniem zasad określonych w ust. 1; 

7. Działalności na rzecz rodziny, poprzez wspieranie rodziców w ich zadaniach wychowawczych i edukacyjnych, z zachowaniem zasad określonych w ust. 1; 

8. Działalności na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji, oświaty i wychowania, z zachowaniem zasad określonych w ust. 1. 

Fundacja 
STERNIK - Kraków
Zygmuntowska 12a
31-314 Kraków
tel: 48 12 265 01 81


KRS: 425052
NIP: 9452169601
REGON: 122610184

Numer konta bankowego:

79 1020 2892 0000
5202 0488 4922

(PKO Bank Polski SA)

Ċ
Marek Janas,
13 sty 2014, 19:27