Sprawozdanie z działalności 2012-2013

Fundacja STERNIK – Kraków prowadzi trzy placówki edukacyjne (przedszkole i dwie szkoły podstawowe). Model edukacji realizowany przez placówki opiera się na trzech filarach:
  1. dostępności najwyższej jakości edukacji dla dzieci bez względu na stopień zamożności ich rodziców,
  2. edukacji spersonalizowanej i indywidualnym tutoringu,
  3. non-profit – fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
W okresie objętym sprawozdaniem około 50% wychowanków było wspieranych przez Fundusz Edukacyjny. W skali roku kwota wsparcia wyniosła około 300 tys. zł. Fundusz wsparło ponad kilkudziesięciu darczyńców. Fundacja jest pracodawcą dla ponad 30 osób. Ponad 90% zatrudnionych osób stanowią nauczyciele i wychowawcy.

Działalność pożytku publicznego
Fundacja w całym okresie sprawozdawczym prowadziła działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, która kwalifikuje się jako działalnością pożytku publicznego. Należą do niej:
  • prowadzenie szkół i przedszkoli (PKD 85.10.Z, 85.20.Z),
  • pomoc społeczna (PKD PKD 88.99.Z),
  • działalność na rzecz rodziny - wsparcie i edukacja rodziców (PKD 85.59.B),
  • działalność wspomagająca edukację i wychowanie dzieci (PKD 85.59.B).
Pierwszy rok działalności Fundacji zakończył się dodatnim wynikiem finansowym, wzrostem liczby wychowanków i zatrudnionych pracowników. 

Realizacja naszego marzenia o najwyższej jakości edukacji dostępnej dla rodzin bez względu na ich status materialny znalazła się na kolejnym poziomie. Przed nami wielkie cele i wyzwania (start klas czwartych, nowa lokalizacja szkoły Wierchy, nowe rodziny i wiele innych). Jesteśmy pełni optymizmu i wiary w powodzenie naszej misji.

Fundacja STERNIK-Kraków składa wyrazy serdecznej wdzięczności za okazaną pomoc wszystkim rodzicom, darczyńcom, firmom, instytucjom, mediom i wolontariuszom zaangażowanym w wychowanie i edukację dzieci.  

Szczegóły znajdują się w raporcie z działalności za okres 2012-2013, który można pobrać poniżej.
Sprawozdanie finansowe 2012-2013

Wynik finansowy brutto na działalności podstawowej zamknął się kwotą plus 198 tys. zł, a bilans wykazuje sumę aktywów i pasywów na kwotę 953 tys. zł. Udział wydatków na cele statutowe w całości wydatków wyniósł 93%.

RZiS i Bilans FSK Kraków


Szczegóły znajdują się w sprawozdaniu finansowym do pobrania poniżej.
Ċ
Marek Janas,
13 sty 2014, 19:26
Ċ
Marek Janas,
13 sty 2014, 19:26