Fundacja‎ > ‎

Sprawozdania za lata 2013-2014

Sprawozdanie z działalności 2013-2014

Fundacja STERNIK – Kraków prowadzi trzy placówki edukacyjne(przedszkole i dwie szkoły podstawowe). Model edukacji realizowany przez placówki opiera się na trzech filarach:
 1. dostępności najwyższej jakości edukacji dla dzieci bez względu na stopień zamożności ich rodziców,
 2. edukacji spersonalizowanej i indywidualnym tutoringu,
 3. non-profit – fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
W okresie objętym sprawozdaniem około 50% wychowanków było wspieranych przez Fundusz Edukacyjny. W skali roku kwota wsparcia wyniosła około 450 tys. zł. Fundusz wsparło ponad kilkudziesięciu darczyńców. W okresie sprawozdania zatrudnienie wzrosło z 29 do 37 osób.Pozostałe osoby to nauczyciele, wychowawcy i personel pomocniczy. 

Działalność pożytku publicznego
Fundacja w całym okresie sprawozdawczym prowadziła działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, która kwalifikuje się jako działalnością pożytku publicznego. Należą do niej:
 • prowadzenie szkół i przedszkoli (PKD 85.10.Z, 85.20.Z),
 • pomoc społeczna (PKD PKD 88.99.Z),
 • działalność na rzecz rodziny - wsparcie i edukacja rodziców (PKD 85.59.B),
 • działalność wspomagająca edukację i wychowanie dzieci (PKD 85.59.B).
Pierwszy rok działalności Fundacji zakończył się dodatnim wynikiem finansowym, wzrostem liczby wychowanków i zatrudnionych pracowników. 

Realizacja naszego marzenia o najwyższej jakości edukacji dostępnej dla rodzin bez względu na ich status materialny znalazła się na kolejnym poziomie. Przed nami wielkie cele i wyzwania (start klas czwartych, nowa lokalizacja szkoły Wierchy, nowe rodziny i wiele innych). Jesteśmy pełni optymizmu i wiary w powodzenie naszej misji.

Fundacja STERNIK-Kraków składa wyrazy serdecznej wdzięczności za okazaną pomoc wszystkim rodzicom, darczyńcom, firmom, instytucjom, mediom i wolontariuszom zaangażowanym w wychowanie i edukację dzieci. 

Szczegóły znajdują się w raporcie z działalności za okres 2013-2014, który można pobrać poniżej.
Sprawozdanie finansowe 2013-2014

Wynik finansowy ogółem zamknął się stratą 37 tys. zł, a bilans wykazuje sumę aktywów i pasywów na kwotę 953 tys. zł. Udział wydatków na cele statutowe w całości wydatków wyniósł 96%.

Pozycja

2014 Plan

2014 Wykonanie

Zm

Zm%

Przychody z działalności statutowej

       2 894 952 zł

       3 031 297 zł

       136 345 zł

5%

Koszty realizacji zadań statutowych

       2 714 095 zł

       2 908 753 zł

       194 658 zł

7%

Wynik finansowy na działalności statutowej

          180 857 zł

          122 544 zł

- 58 313 zł

-32%

Koszty administracyjne i pozostałe

          164 996 zł

          159 592 zł

- 5 404 zł

-3%

Wynik finansowy ogółem

              7 661 zł

- 37 048 zł

- 44 709 zł

-584%


Drugi rok działalności Fundacji zakończył się

 • dodatnim wynikiem na działalności statutowej, 
 • dodatnimi przepływami gotówki.
 • ujemnym wynikiem finansowym ogółem, którego główną przyczyną było zwiększenie wsparcia rodzin z Funduszu Edukacyjnego ponad zakładany poziom i jednorazowymi wydatkami związanymi ze zmianą lokalizacji szkoły Wierchy. 
 • wzrostem liczby wychowanków i zatrudnionych pracowników.
Szczegółowe informacje finansowe znajdują się w sprawozdaniu finansowym do pobrania poniżej.
Ċ
Marek Janas,
20 mar 2015, 01:59
Ċ
Marek Janas,
6 lut 2015, 13:14