Fundacja‎ > ‎

Sprawozdanie za lata 2015-2016

Sprawozdanie z działalności 2015/2016

Przedstawiamy raport z działalności Fundacji Sternik-Kraków za okres od 1 sierpnia 2015 do 31 sierpnia 2016.

Fundacja STERNIK – Kraków prowadzi trzy placówki edukacyjne (Przedszkole i Szkołę Podstawową Źródło i Szkołę Podstawową Wierchy), do których na koniec lipca 2016 uczęszczało 346 dzieci. Tym samym było to o18% więcej dzieci niż w roku poprzednim. 

Opiekę i naukę dla dzieci w naszych placówkach zapewniało 62 osoby w tym 2 sekretarzy szkoły, 1 osoba w administracji, 2 woźne, 6 członków Rad Zarządzających placówkami i 51 nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę przez Fundację.

Model edukacji realizowany przez placówki prowadzone przez Fundację opiera się na trzech filarach:

Zasada dostępności 
dla wszystkich bez względu na stopień zamożności jest realizowana poprzez Fundusz Edukacyjny, wspierający rodziny, które nie mogą ponosić pełnych kosztów edukacji swoich dzieci. W okresie objętym sprawozdaniem średnio 64% dzieci korzystało ze wsparcia Funduszu Edukacyjnego, łączna kwota wsparcia osiągnęła 880tys. zł.

Edukacja spersonalizowana i tutoring 
oznacza, że opiekunowie (tutorzy) np. w szkole Wierchy odbyli ponad 300 spotkań z rodzinami, a w przedszkolu i szkole Źródło 97% rodzin odbyło nie mniej niż 3 spotkania z opiekunem w trakcie roku szkolnego. 

Non-profit
Oznacza, iż Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a zrównoważony budżet jest choć nie jest celem, to jednak jest warunkiem koniecznym realizacji misji.

Trzeci rok działalności Fundacji zakończył się przeprowadzką szkoły Wierchy do nowowybudowanego budynku i znaczącym wzrostem liczby wychowanków i liczby zatrudnionych. 

Realizacja naszego marzenia o najwyższej jakości edukacji dostępnej dla rodzin bez względu na ich status materialny znalazła się na kolejnym poziomie. 
Przed nami nowe cele i wyzwania (zmiana budynku szkoły Wierchy roku 2016, start gimnazjum, nowe rodziny i wiele innych).

Fundacja STERNIK-Kraków składa wyrazy serdecznej wdzięczności za okazaną pomoc wszystkim rodzicom, darczyńcom, firmom, instytucjom, mediom i wolontariuszom zaangażowanym w wychowanie i edukację dzieci. 

Szczegóły znajdują się w raporcie z działalności za okres 2015-2016, który można pobrać poniżej.
Najważniejsze wskaźniki działalności za okres sprawozdawczy i lata poprzednie zawiera tabela poniżej

Pozycja

2013/20134   

2014/2015

2015/2016

Zm%

Przychody

     3 031 zł 

        4 299 zł 

        

42%

Wydatki

       3 068 zł

       4 192 zł 

        

36%

Nadwyżka operacyjna

          (37) zł 

          107 zł 

 


Liczba wychowanków

          217

          293 


35%

Liczba zatrudnionych                    

37    


48

62

30%

Trzeci rok działalności Fundacji zakończył się
  • dodatnim wynikiem na działalności statutowej, 
  • dodatnimi przepływami gotówki.
  • wzrostem liczby wychowanków i zatrudnionych pracowników.
Szczegółowe informacje finansowe znajdują się w sprawozdaniu finansowym do pobrania poniżej.