Program


Menu Szkoła Źródło


Program wychowawczy
Celem programu wychowawczego Szkoły jest pomoc każdej Uczennicy w jej integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu jej wolności i we współpracy z Rodzicami. Wychować oznacza nauczyć myśleć, decydować i działać według dobrze ukształtowanego sumienia, używając wszystkich, otrzymanych od Boga, talentów. Aby to było możliwe, ważna jest pomoc w nabywaniu i ćwiczeniu cnót ludzkich.

Na każdy miesiąc proponowana jest jedna cnota ludzka, która staje się celem wysiłków wszystkich osób tworzących Szkołę. Ten wspólny wysiłek Rodziców, Nauczycieli i Uczennic sprawia, że wszyscy – nie tylko Uczennice - w pełni rozwijają swoje człowieczeństwo. Taka praca nad sobą jest podstawą tworzenia odpowiednich relacji międzyludzkich, odnoszenia się do siebie samego, a także relacji z Bogiem.

OPIEKUN I OSOBISTY PLAN EDUKACYJNY
Opiekun to Nauczyciel, który w ramach swojej pracy zawodowej sprawuje pieczę nad kilkoma rodzinami. Głównym obowiązkiem Opiekuna jest pomoc Rodzicom i samej Uczennicy w przygotowaniu osobistego planu edukacyjnego i wychowawczego, starając się o jedność kryteriów i działań wychowawczych Rodziny i Szkoły.
Należy odróżnić funkcję dydaktyczną przynależną każdemu nauczycielowi, funkcję wychowawczą i organizacyjną przysługującą wychowawcy klasy, od funkcji koordynującej i doradczej właściwej Opiekunowi, która zakłada u podstaw wzajemną akceptację i zaufanie.
Zadaniem Opiekuna jest wzmacnianie czynnej roli Rodziców, pomaganie im w nakreśleniu planu wychowania, jakiego chcieliby dla swojej córki i doradzanie im najbardziej odpowiedni sposób jego realizacji. Spotkania Rodziców z Opiekunem odbywają się co najmniej 3-4 razy do roku. Rozmowa wymaga przygotowania zarówno ze strony Opiekuna jak i Rodziców, i powinna rozpocząć się od oceny celów uzgodnionych podczas poprzedniej rozmowy. Tematy, jakie można poruszać przy każdej okazji, są bardzo zróżnicowane. Rodzice i Opiekun, którzy są wspólnie zainteresowani pełnym rozwojem swoich dzieci czy uczennic, nie mogą ograniczać się tylko do komentowania wyników szkolnych. Należy omawiać wiele innych spraw, a zwłaszcza to, co dotyczy zdolności nawiązywania relacji, zachowania w domu i w szkole, rozwoju charakteru, umiejętności nawiązywania przyjaźni, sposobu wykorzystywania czasu wolnego, itp., aby pomóc każdej Uczennicy w jej integralnym rozwoju. Uczennice spotykają się ze swoim Opiekunem średnio dwa razy w miesiącu, w trakcie czasu spędzanego w szkole.
Opiekunowie są wyznaczani przez Dyrekcję Szkoły spośród nauczycieli odpowiednio przygotowanych do pełnienia tej funkcji
 

Nawyki i cnoty

WRZESIEŃ
Pobożność – Modlę się w skupieniu
Nawyk: Szacunek wobec innych oraz szacunek dla zasad.
1 i 2 tydzień: Wszyscy zasługują na szacunek. Okazuję szacunek innym (w rodzinie, w szkole oraz ludziom, którzy służą nam swoją pracą).
3 tydzień: Staram się słuchać innych i szanować to, że mogą mieć inne zadanie.
4 tydzień: Stosuję się do zasad panujących w domu i w szkole, bo wiem, że dzięki temu wszystkim nam żyje się lepiej (tworzenie dobrej atmosfery, porozumienie, zgoda, jedność, przyjemność)
PAŹDZIERNIK
Pobożność: Modlę się na różańcu.
Nawyk: Porządek.
1 tydzień: Pilnuję, aby moja kurtka była powieszona na wieszaku, kalosze leżały na rurce a buty wisiały w worku.
2 i 3 tydzień: Po skończonej pracy i zabawie odkładam rzeczy na swoje miejsce.
4 tydzień: Dbam o estetykę mojej klasy nawet wtedy, gdy nie jestem dyżurnym.
LISTOPAD
Pobożność: Modlę się za zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące. Swoim zachowaniem staram się naśladować Świętych.
Nawyk: Posłuszeństwo.
1 tydzień: Dlaczego warto być posłusznym?
2 i 3 tydzień: Jestem posłuszny w domu i w szkole: wykonuję to, o co proszą rodzice i pani od razu.
4 tydzień: Moje posłuszeństwo jest źródłem radości dla moich najbliższych.
GRUDZIEŃ
Pobożność: Przygotowuję się do Bożego Narodzenia.
Nawyk: Współpraca.
1 tydzień: Chętnie współpracuję ze wszystkimi bez względu na stopień sympatii do danych osób.
2 tydzień: Umiem pożyczać swoje rzeczy innym.
3 tydzień: Pomagam osobie, która tego potrzebuje.
STYCZEŃ
Pobożność: Wiem, że mój Anioł Stróż jest zawsze przy mnie.
Nawyk: Odpowiedzialność.
1 tydzień: Wykonuję powierzone mi zadania – wypełniam swój dyżur.
2 tydzień: Przyznaję się do popełnionych błędów.
3 tydzień: Samodzielnie pakuję swój tornister.
4 tydzień: Pamiętam o zabieraniu swoich rzeczy ze szkoły.
LUTY
Pobożność: Modlę się za kolegów i koleżanki z klasy. 
Nawyk: Dobre wykorzystanie czasu.
1 tydzień: Zaczynam pracę od razu.
2 tydzień: Staram się wykonywać prace rzetelnie i na miarę swoich możliwości.
MARZEC
Pobożność: W czasie trwania Wielkiego Postu ofiarowuję Panu Jezusowi moje dobre uczynki.
Nawyk: Cierpliwość.
1 i 2 tydzień: Jestem cierpliwy w stosunku do innych.
3 i 4 tydzień: Cierpliwie czekam na swoją kolej w różnych sytuacjach w domu i w szkole (wypowiedź, posiłek, karta pracy, psychomotoryka itp.).
KWIECIEŃ
Cnota pobożności: Ciesze się ze Zmartwychwstania Pana Jezusa i z radością uczestniczę we Mszy Świętej. 
Nawyk: Szczerość.
1 i 2 tydzień: Zawsze mam odwagę powiedzieć prawdę, nawet jeśli wiem, że spotkają mnie przykre konsekwencje.
3 i 4 .tydzień: Kiedy jestem szczery, w moim sercu rodzi się radość.
MAJ
Pobożność: Modlę się do Najświętszej Maryi Panny i uczestniczę w nabożeństwach majowych. 
Nawyk: Wytrwałość w wykonanej pracy.
1 tydzień: Pracuję wytrwale do końca.
2 tydzień: Dbam o szczegóły mojej pracy.
3 i 4 tydzień: Wykonuję swoja pracę z taką samą starannością na końcu i na początku.
5 tydzień: Pracuję także wtedy, kiedy zajęcie przestało być ciekawe i przyjemne.
CZERWIEC
Pobożność: Modlę się za dzieci z całego świata.
Nawyk: Optymizm.
1 i 2 tydzień: Każdego dnia znajduję powody do radości.
3 tydzień: Nie zrażam się trudnościami, nie narzekam.
4 tydzień: Cieszę się ze swoich sukcesów i sukcesów kolegów.